DOBRA WRÓŻKA BRODZIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000565061
Numer REGON: 361865588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11010/20/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA WRÓŻKA BRODZIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA2015-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica UL. B. PRUSA nr domu 53 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2015-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBRODZIQQ@WP.PL2015-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBRA WRÓŻKA BRODZIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W SULECHOWIE2015-09-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2015-09-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica UL. KONOPNICKIEJ nr domu 5 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2015-09-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.06.2015 R.2015-06-26 do dziś
217.09.2015R., ZMIANA: PAR. 3, PAR. 72015-09-28 do dziś
328.09.2020R. - ZMIANA § 4;2020-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIKOWSKI2015-06-26 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ MATEUSZ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIKOWSKA2015-06-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2015-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIKOWSKI2015-06-26 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ MATEUSZ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODZIKOWSKA2015-06-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-10-27 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-10-27 do dziś
385 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-06-26 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-27 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-10-27 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-27 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-10-27 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2020-10-27 do dziś
985 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów