BOSS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000565050
Numer REGON: 361891717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-11-15
Sygnatura akt[RDF/181852/19/619]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 10 nr lokalu 18A kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.20152015-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR MIŁKOWSKI2015-06-26 do dziś
2. ImionaKINGA ELŻBIETA2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.200,00 ZŁ.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH 00/100)2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTABROWSKI HUZAR2015-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały503 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI50.300,00 ZŁ.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH 00/100)2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100500,00 ZŁ2015-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2018-11-14 do dziś
2. ImionaANGELIKA2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTABROWSKI HUZAR2018-11-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2016 okres OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-13 do dziś
3data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
4data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów