MARKIT-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000564978
Numer REGON: 361878013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-03-12
Sygnatura akt[RDF/280066/21/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMARKIT-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 55 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2015 R.; REP. A NR 2820/2015; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC RAPACKIEGO NR 2.2015-06-29 do dziś
223.11.2015 R.; REP. A NR 5999/2015; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC M. RAPACKIEGO NR 2; ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-02 do dziś
327.10.2016 R., REP. A NR 5608/2016, KRYSTIAN BUSZMAN - NOTARIUSZ W TORUNIU, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. M.RAPACKIEGO 2, ZMIENIONO BRZMIENIE §6 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-11-21 do dziś
413.02.2017 R., REP. A NR 643/2017, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PLAC M. RAPACKIEGO NR 2, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO §2, W §19 DODANO UST.32017-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAJ2015-06-29 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1012800 ZŁ2016-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1055000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2015-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAJ2015-06-29 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2015-12-02 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-02 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-12-02 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-12-02 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-12-02 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-12-02 do dziś
814 PRODUKCJA ODZIEŻY2015-12-02 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
3data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
5data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
6data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-03-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ INKORPORACJĘ W TRYBIE ART. 516 § 1 I 6 K.S.H. PRZEZ ARTMODICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) SWOJEJ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEJ „MARKIT-TORUŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). UCHWAŁA NZW „MARKIT-TORUŃ” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 Z DNIA 13.02.2017 R. (REP. A NR 649/2017). UCHWAŁA ZARZĄDU ARTMODICO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 13.02.2017 R.2017-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów