CT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000564967
Numer REGON: 361862791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-11
Sygnatura akt[RDF/413678/22/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ nr domu 29 nr lokalu 2 kod pocztowy 90-248 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2015 R., NOTARIUSZ ANNA SEJDAK KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4778/20152015-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2015-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ.2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERKA2015-06-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ZYGMUNT2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ.2016-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2016-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2015-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2022-06-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERKA2017-06-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ZYGMUNT2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-30 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-11-30 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-30 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-30 do dziś
668 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-30 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-11-30 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-11-30 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2016 okres OD 08.06.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4data złożenia 28.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 11.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-11 do dziś
7data złożenia 11.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.06.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.06.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów