CUD MIÓD Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000564963
Numer REGON: 361892421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-12-23
Sygnatura akt[RDF/463160/22/332]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUD MIÓD Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2015-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2015-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2015R. KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL.STARY RYNEK 13, NOTARIUSZ ARTUR OMELAN, REP.1135/2015.2015-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAĆKOWSKA2015-06-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ. /SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2015-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-06-29 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-06-29 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-06-29 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-06-29 do dziś
559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2015-06-29 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-06-29 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-06-29 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-06-29 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
2data złożenia 16.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-16 do dziś
3data złożenia 20.12.2022 okres OD 29.06.2015 DO 31.12.20152022-12-20 do dziś
4data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-12-20 do dziś
5data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-12-20 do dziś
6data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-23 do dziś
7data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-12-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-12-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-23 do dziś
6OD 29.06.2015 DO 31.12.20152022-12-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-12-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-12-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-23 do dziś
6OD 29.06.2015 DO 31.12.20152022-12-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiBARBARA DANIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3-GO MAJA 31, 09 - 500 GOSTYNIN, , REPERTORIUM A NR 3377/2019 , 29.05.20192019-07-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówZARZĄD JEDNOOSOBOWY - MAŁGORZATA PAĆKOWSKA2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPAĆKOWSKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności- PRZYCZYNA RPZWIĄZANIA: NA PODSTAWIE ART. 270 PKT 2 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - NOTARIUSZ: BARBARA DANIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3-GO MAJA 31, 09 - 500 GOSTYNIN, DATA SPORZĄDZENIA: 29.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 3377/2019 , 03.06.20192019-07-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów