EXEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000564911
Numer REGON: 361984146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-12-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/46852/20/671]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI DOLNE2015-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI DOLNE ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 29 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2015-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA GABRIELA MARZINEK NOTARIUSZ, ULICA WARSZAWSKA 67, 05-092 ŁOMIANKI REPERTORIUM A NUMER 2342/20152015-07-14 do dziś
204.09.2015R. REP. A NR 3822/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, ZMIANA § 8 UST.1, § 92016-01-29 do dziś
314.06.2017 R., REP. A NR 2235/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2017-09-15 do dziś
426.06.2020 R., REPERTORIUM A NR 5813/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2020-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1424250702015-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000358507 2015-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.450 ZŁOTYCH2017-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaT-HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660961662018-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000653122 2018-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000 ZŁOTYCH2018-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632630892020-11-02 do dziś
4. Numer KRS0000591991 2020-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały467 UDZAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 23350,00 ZŁ2020-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego93350,00 ZŁ2020-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2016-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1.1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 1.2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: 2.1. PREZES ZARZĄDU.2020-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁKOWSKI2020-11-02 do dziś
2. ImionaROBERT2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHAŁA2015-07-14 do dziś
2. ImionaMARCIN LESZEK2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2015-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-07-14 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-07-14 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2015-07-14 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-14 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-14 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-14 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-07-14 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2017 okres OD 14.07.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.07.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów