TECHENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000564803
Numer REGON: 361860645
Numer NIP: 8513185256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396274/22/522]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTECHENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN2015-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica UL. TOMASZA nr domu 30 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2015-06-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TECHENERGO.PL2016-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 CZERWCA 2015 R.2015-06-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2015 R., REP. A NR 4944/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA UKRAIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2 - DODANO: W §4 UST.92016-01-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R., REPERTORIUM A NR 133/2019, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §14, - DODANO W §8 UST. 4.2019-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2015-06-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2015-06-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2015-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH KWOTA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ RÓWNOWARTOŚĆ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2019-03-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2019-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2015-06-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-25 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-06-25 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-06-25 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-06-25 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-06-25 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-06-25 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-06-25 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2016 okres OD 25.06.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
3data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
7data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.06.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.06.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów