CTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000564781
Numer REGON: 361920293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/423576/22/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2015, EMILIA ROSIAK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 5440/20152015-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEBLER2015-06-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK ŁUKASZ2015-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEBLER2020-01-15 do dziś
2. ImionaANITA2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEBLER2020-01-15 do dziś
2. ImionaANITA2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEBLER2015-06-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK ŁUKASZ2015-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-06-30 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-06-30 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-06-30 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-30 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-06-30 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-06-30 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-06-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-30 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 24.05.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
7data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.05.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.05.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-012021-03-23 do dziś