CUKIERNIA MAZIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000564416
Numer REGON: 361854260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373028/22/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA MAZIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2015-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE MIASTO ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 3A kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA 2015-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2015R., REP. A NR 5127/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2015-06-25 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.07.2015 R., REP. A NR 6172/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §5 UST.1 I §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.200,00 ZŁ2016-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIUK2015-12-04 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA I PROMOCJI PIEKARNICTWA I CUKIERNICTWA2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640758002016-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000610337 2016-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.800,00 ZŁ2016-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego362000,00 ZŁ2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1357000,00 ZŁ2015-10-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2015-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIUK2015-06-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2015-06-25 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-25 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-06-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-25 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-06-25 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-06-25 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
2data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
3data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
4data złożenia 03.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-03 do dziś
5data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-24 do dziś
6data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152018-10-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.06.2015 DO 31.12.20152018-11-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów