ARTEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000564384
Numer REGON: 361859955
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-08-02
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11306/19/815]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu 18 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2015 R.2015-06-25 do dziś
215.07.2019 R. - REP.A NR 3730/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: §32019-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ TOMASZ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ TOMASZ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-06-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-25 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-25 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-06-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-06-25 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-25 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-06-25 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2016 okres OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów