READY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000564260
Numer REGON: 361839556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31148/20/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREADY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 42 nr lokalu 115 kod pocztowy 01-171 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuREADY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2020-06-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-15 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. 27 GRUDNIA nr domu 5 nr lokalu 5A kod pocztowy 61-737 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2015 R.2015-06-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.06.2016 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BEGER-SMURZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 57/3, REP. A NR 1102/2016, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI.2016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGA2015-06-24 do dziś
2. ImionaMARTIN2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2016-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELD2015-06-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2016-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGA2015-06-24 do dziś
2. ImionaMARTIN2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELD2015-06-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-06-24 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-06-24 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-06-24 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-06-24 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-06-24 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-06-24 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-06-24 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-06-24 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2016 okres OD 21.06.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
3data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów