WW BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000564245
Numer REGON: 361832637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319072/21/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWW BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2019-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. SIENNA nr domu 15 kod pocztowy 26-610 poczta RADOM kraj POLSKA 2019-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2015 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK- NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK- NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 1833/20152015-06-23 do dziś
212.06.2019R., REP. A NR 4936/2019, NOTARIUSZ MARZENA GIERMAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2019-08-30 do dziś
329-10-2019 R., REPERTORIUM A NR 9421/2019, NOTARIUSZ MARZENA GIERMAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU ZMIENIONO § 2, § 7, § 13 UMOWY SPÓŁKI, WYKREŚLONO W § 5 UST. 1 PKT 5-10, DODANO W § 5 UST. 1 PKT 5-44.2020-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2019-08-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ2020-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2020-01-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2020-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2019-08-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWLAZŁO2020-01-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-01-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2020-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-10 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-10 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-01-10 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-10 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-10 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-10 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2020-01-10 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-01-10 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
5data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-24 do dziś
6data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów