BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000564168
Numer REGON: 361824900
Numer NIP: 7123297610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-01-28
Sygnatura akt[RDF/187402/20/846]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość DOMINÓW2016-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DOMINÓW ulica UL. RYNEK nr domu 2 kod pocztowy 20-388 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2015 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM ANADRZEJEM TATARĄ, REP.A.NR 2505/2015.2015-06-22 do dziś
225.04.2016 R., REP. A NR 2495/2016, NOTARIUSZ W LUBLINIE - ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. NIECAŁEJ 3/11. ZMIENIONO: § 3, § 16 UST. 6, § 18 UST. 1, § 222016-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZA2015-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00ZŁ.2018-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2015-06-22 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00ZŁ.2018-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZA2015-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2015-06-22 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-06-22 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-06-22 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2015-06-22 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-22 do dziś
573 1 REKLAMA2015-06-22 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2015-06-22 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-22 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-06-22 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 22.06.2015 DO 30.09.20162018-07-11 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 21.01.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-01-22 do dziś
4data złożenia 23.01.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2015 DO 30.09.20162018-07-11 do dziś
2OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-01-28 do dziś
4OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów