GRUPA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000564049
Numer REGON: 361826921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[RDF/455249/22/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 65-764 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2015 R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 1553/2015.2015-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GERARD2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁOCZKO PIOTROWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARZENA ZDZISŁAWA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SPÓŁKĘ ZAWSZE REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁOCZKO PIOTROWSKA2016-02-18 do dziś
2. ImionaMARZENA ZDZISŁAWA2016-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-06-23 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-23 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-06-23 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-23 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-06-23 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-06-23 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-06-23 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-06-23 do dziś
980 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2016 okres OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
7data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.06.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów