A.I.CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000564027
Numer REGON: 362024856
Numer NIP: 5311692356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-05-28
Sygnatura akt[RDF/85250/18/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.I.CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2015-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica OKUNIN nr domu 27 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2015-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 2 CZERWCA 2015 R. (02.06.2015 R.) PRZEZ MARIĘ BRUDNICKĄ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 10 LOK. 13 (00-511 WARSZAWA). REPERTORIUM A NR 2442/20152015-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMAK2015-07-10 do dziś
2. ImionaZENON GRZEGORZ2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁ.2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZEK2015-07-10 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOSIEWICZ2015-07-10 do dziś
2. ImionaWITOLD WOJCIECH2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKEN CRAFT LTD2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOSIEWICZ2015-07-10 do dziś
2. ImionaWITOLD WOJCIECH2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMAK2015-07-10 do dziś
2. ImionaZENON GRZEGORZ2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-10 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-07-10 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-10 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-10 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-10 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-10 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-07-10 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-10 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2018 okres OD 10.07.2015 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
2data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-05-28 do dziś
3data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2015 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-05-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2015 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-05-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów