INTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000563984
Numer REGON: 362014065
Numer NIP: 9462653758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-11-18
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25065/22/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica AL. WINCENTEGO WITOSA nr domu 16 kod pocztowy 20-315 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.05.2015 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM KOWALCZYKIEM, REP.A.NR 1736/2015.2015-07-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 2093/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ KOWALCZYK NOTARIUSZ, MAGDALENA WINIARSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. 3 MAJA 10/4, 20-078 LUBLIN ZMIENIONO:§ 5, § 20 UMOWY SPÓŁKI.2015-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400000462015-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000297672 2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały670 (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 670 000,00 (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0600051722015-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000228715 2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.000,00 (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1240000,00 ZŁ2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1650000,00 ZŁ2015-07-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDENKŻE W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYMAGANA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ WYRAŻONA JEDNORAZOWO BĄDŹ POPRZEZ AKCEPTACJĘ PLANU DZIAŁANIA: A/CZYNNOŚCI PRAWNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH; B/SKUTKUJĄCE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.00,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH; C/ W PRZYPADKU CIĄGŁYCH STOSUNKÓW PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ROCZNIE WARTOŚĆ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKI2015-07-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBEDNARSKI2022-11-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2022-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-18 do dziś
21. NazwiskoMYROVYCH2020-03-25 do dziś
2. ImionaANDRII2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-25 do dziś
31. NazwiskoSIEHIEŃ2019-11-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-28 do dziś
41. NazwiskoBORZESTOWSKI2015-07-10 do dziś
2. ImionaMAREK2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-10 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-10 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2016 okres OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów