INTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000563984
Numer REGON: 362014065
Numer NIP: 9462653758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504358/23/33]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica AL. WINCENTEGO WITOSA nr domu 16 kod pocztowy 20-315 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.05.2015 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM KOWALCZYKIEM, REP.A.NR 1736/2015.2015-07-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 2093/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ KOWALCZYK NOTARIUSZ, MAGDALENA WINIARSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. 3 MAJA 10/4, 20-078 LUBLIN ZMIENIONO:§ 5, § 20 UMOWY SPÓŁKI.2015-08-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2023, REP A NR 2386/2023, SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM - ANNĄ DOŁBAKOWSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE - ANETY SLEZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI.2023-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400000462015-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000297672 2015-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1240 (TYSIĄC DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1 240 000,00 (MILION DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2023-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1240000,00 ZŁ2015-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1650000,00 ZŁ2015-07-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2023-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKI2015-07-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-10 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-10 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2016 okres OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
8data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.07.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów