AMK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000563745
Numer REGON: 361841205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-02-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1342/20/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2015R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP.A NR 1076/2015 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.06.2015R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP.A NR 2570/2015 - ZMIENIONO: §13 - DODANO: §14 UMOWY SPÓŁKI2015-06-24 do dziś
215.02.2016R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 965/2016 - ZMIENIONO: §2, §3.2016-03-01 do dziś
320.03.2017 R., REP. A NR 2118/2017, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2017-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2016-03-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIAK2016-03-01 do dziś
2. ImionaKAROL2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoANTONIAK2016-03-01 do dziś
2. ImionaKAROL2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-03-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-06-24 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-06-24 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-06-24 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-06-24 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-06-24 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-06-24 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-06-24 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-24 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 07.03.2019 okres OD 24.06.2015 DO 31.12.20152019-03-07 do dziś
3data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-07 do dziś
4data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 24.06.2015 DO 31.12.20152019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 24.06.2015 DO 31.12.20152019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów