BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000563666
Numer REGON: 361804026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388613/22/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość ŻYCHLIN2015-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYCHLIN ulica UL. BOROWA nr domu 3 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.05.2015R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP.A NR 6054/20152015-06-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.08.2015R., REP. A NR 10497/2015, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §2, §6 PKT 1.2015-12-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.12.2015R., REP. A NR 15030/2015, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §6 PKT 1, §7 PKT 2, §8, §11 PKT 1.2016-03-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 7353/2016 Z DNIA 24.06.2016R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §7 PKT 2, §8 I §11 PKT 1. 28.03.2017R., REP. A NR 3313/2017, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §8.2017-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2015-06-19 do dziś
2. ImionaIZABELA2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617911112015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000563299 2015-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2015-06-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2015-06-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617911112015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000563299 2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-19 do dziś
258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2015-06-19 do dziś
358 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-06-19 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-06-19 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-06-19 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-06-19 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-19 do dziś
847 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-19 do dziś
947 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.03.2017 okres OD 19.06.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
5data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-012021-05-14 do dziś