DOKTOR XERO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000563607
Numer REGON: 361827808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-06-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34455/15/335]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR XERO SPÓŁKA JAWNA2015-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOLIPKI nr domu 13 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-151 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 11.03.2015 R.,2015-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROPIESKA2015-06-22 do dziś
2. ImionaMARTA2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTALMIERSKI2015-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-06-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, W SPRAWACH, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O WARTOŚCI POWYŻEJ 10000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW2015-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2015-06-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROPIESKA2015-06-22 do dziś
2. ImionaMARTA2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTALMIERSKI2015-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-06-22 do dziś
218 11 Z DRUKOWANIE GAZET2015-06-22 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-06-22 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-06-22 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-06-22 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-06-22 do dziś
727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2015-06-22 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-22 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów