AOB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000563521
Numer REGON: 362072648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355252/21/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAOB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2015-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 14B nr lokalu III P. kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2018-11-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AOB.BIZ.PL2018-11-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AOB.BIZ.PL2018-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 R., REP. A NR 4534/2014, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2015-07-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 5314/2020, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU - ZMIENIONO: §2 UST.1 I UST.2; §5 PKT 22020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCHIMCZUK2015-07-22 do dziś
2. ImionaARSEN JAN2015-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały186 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.600,00 ZŁ2015-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2015-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCHIMCZUK2015-07-22 do dziś
2. ImionaARSEN JAN2015-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-19 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2014 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów