BOKRA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000563321
Numer REGON: 361811670
Numer NIP: 5532518651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-08-21
Sygnatura akt[RDF/415097/22/277]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKRA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2015-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica UL. JODŁOWA nr domu 147 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.05.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1544/2015, NOTARIUSZ AGATA DRUGACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU PRZY UL. KOMOROWSKICH 31.2015-06-19 do dziś
230.12.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5082/2016, NOTARIUSZ AGATA DRUGACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU PRZY UL. KOMOROWSKICH 31 - ZMIENIONO §4 UST. 5; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKRA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612411492015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000552699 2015-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORGOŃ2018-06-07 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-06-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.700,00 ZŁ2018-06-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMETARIUSZA BOKRA-BUD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYM DO JEGO SAMOZIELNEJ REPREZENTACJI JEST BOGDAN KRAWCZYK. PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ PROKURENTOM SAMOISTNYM.2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKRA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612411492015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000552699 2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAWCZYK2015-06-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA MARIA2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-06-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-19 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-06-19 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-06-19 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2016 okres OD 19.06.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
2data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
5data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
6data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
7data złożenia 21.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów