BOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000563164
Numer REGON: 361786430
Numer NIP: 5272738923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-08-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/58044/17/513]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2015, NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 554/20152015-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWA S.R.O.2015-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH2015-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVÁK2015-06-16 do dziś
2. ImionaBRANISLAV2015-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAJDA2015-06-16 do dziś
2. ImionaBORIS2015-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZVOZIL2015-06-16 do dziś
2. ImionaMARIÁN2015-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-06-16 do dziś
226 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-06-16 do dziś
326 3 PRODUKCJA SPRZĘTU2015-06-16 do dziś
428 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2015-06-16 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-06-16 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-06-16 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-06-16 do dziś
862 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-06-16 do dziś
973 1 REKLAMA2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 13.05.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.05.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów