BQL HOSPITALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000563068
Numer REGON: 361766018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/25492/21/469]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBQL HOSPITALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2022-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. FOLWARCZNA nr domu 2 kod pocztowy 81-547 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2022-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2015 R., REP. A NR 3070/2015 NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU2015-06-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2016 R., REPERTORIUM A NR 5951/2016 ZASTĘPCY NOTARIALNEGO MICHAŁA ZNANIECKIEGO - ZASTĘPCY NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW STATUTU: PAR.2, PAR.3, PAR.16 UST.2 I UST.4, PAR.17 UST.2 I UST.3, PAR.202016-10-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.07.2017 R. REPERTORIUM A NR 5846/2017 NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU NUMER ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW STATUTU §202017-10-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2021 R. REPERTORIUM A NR 7397/2021 NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU STATUTU: §7 PKT 12021-08-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2021 R. REPERTORIUM A NR 7397/2021, NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-10-18 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.2021 R. REPERTORIUM A NR 14625/2021, NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 2, 3 I 7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA POPIELARZ2021-10-18 do dziś
2. ImionaMARTYNA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2022-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2017-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA POPIELARZ2021-10-18 do dziś
2. ImionaMARTYNA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-26 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-26 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-10-26 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-10-26 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-10-26 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-10-26 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-10-26 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2016 okres OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów