BULPROS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000562778
Numer REGON: 361765013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-03
Sygnatura akt[RDF/236465/20/951]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULPROS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2015 R, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 17676/20152015-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULPROS CONSULTING AD2015-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH2015-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSLAVOV2015-06-15 do dziś
2. ImionaIVAYLO2015-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-15 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-15 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-06-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-15 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-06-15 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-06-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-06-15 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-06-15 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów