BETONAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000562643
Numer REGON: 361752393
Numer NIP: 7811911495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-01-08
Sygnatura akt[RDF/274324/21/825]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBETONAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. 3 MAJA nr domu 49C nr lokalu 6 kod pocztowy 61-728 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2015 R.2015-06-12 do dziś
218.10.2018 R., REP.A NR 2385/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI , KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI W POZNANIU, UL.PADEREWSKIEGO 8, ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI2018-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELSKI2015-06-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ LESZEK2015-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELSKI2018-11-06 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ LESZEK2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-06-12 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-12 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-12 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-12 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-06-12 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-12 do dziś
768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-12 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-06-12 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2016 okres OD 10.06.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4data złożenia 13.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 09.05.20182020-02-13 do dziś
5data złożenia 13.02.2020 okres OD 10.05.2018 DO 10.09.20182020-02-13 do dziś
6data złożenia 13.02.2020 okres OD 11.09.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
7data złożenia 08.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 09.05.20182020-02-13 do dziś
5OD 10.05.2018 DO 10.09.20182020-02-13 do dziś
6OD 11.09.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 09.05.20182020-02-13 do dziś
3OD 10.05.2018 DO 10.09.20182020-02-13 do dziś
4OD 11.09.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.05.2018 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, 10.05.2018 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1106/2018,2018-06-08 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji10.09.2018 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, UCHWAŁA NR 1 O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI.,2018-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2018-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności10.05.2018 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, 10.05.2018 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1106/2018,2018-06-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów