BOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000562453
Numer REGON: 361744471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17328/22/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA MARCIKA nr domu 4 kod pocztowy 30-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.04.2015 R., REP. A NR 2461/2015, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE 21.05.2015 R., REP. A NR 3528/2015, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 82015-06-11 do dziś
220.11.2018 R., REP A NR 8743/2018, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI.2018-12-05 do dziś
327.04.2021 R. REP. A 2265/2021, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA UL. GRABOWSKIEGO 5/1, 31-126 KRAKÓW - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓLKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2015-06-11 do dziś
2. ImionaJACEK DANIEL2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALMOWSKI2015-06-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ EDWARD2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 ZŁ2015-06-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3605228112015-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000538486 2015-06-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2018-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3605228112015-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000538486 2015-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPALMOWSKI2015-07-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ EDWARD2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-07-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-11 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-06-11 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2015-06-11 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-11 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-06-11 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-07-08 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-08 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-07-08 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2016 okres OD 11.06.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6data złożenia 10.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.06.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów