EKO INFRASTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000562200
Numer REGON: 361732410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[RDF/268230/20/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKO INFRASTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy 00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2015, REP. A NR 4758/2015, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŁUCKA 2/4/6 LOK. 372015-06-10 do dziś
228.11.2016 R., REP. A NR 7111/2016, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 2, § 12, § 19 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH.2016-12-14 do dziś
313.05.2019 R., REP. A NR 3127/2019, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0106053912015-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000308847 2015-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2018-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKONOVA SPÓŁKA AKCYJNA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0158997182018-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000390558 2018-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2018-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU, W KTÓRYM NIE POWOŁANO ŻADNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU POWOŁANIA CHOCIAŻBY JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMORNICKI2017-01-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2017-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-10 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-06-10 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-06-10 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-06-10 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-06-10 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-06-10 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-06-10 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów