CT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000561733
Numer REGON: 361703489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-08-11
Sygnatura akt[RDF/413555/22/369]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA2015-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2020-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. OKULICKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 MAJA 2015 ROKU NOTARIUSZ JULIA FERSTEN KANCELARIA NOTARIALNA UL.JANA PAWŁA II 9 LOK.5, W PIASECZNIE REPERTORIUM A NR 2670/20152015-06-03 do dziś
227.06.2019 R., REP. A NR 3484/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 5 UST. 1 I UST. 2.2019-07-22 do dziś
331.07.2019 R., REPERTORIUM A NR 183/2019, JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA §14 STATUTU SPÓŁKI. UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2019-09-17 do dziś
424.11.2020R, REP. A NR 3409/2020, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR.2 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2020-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2015-06-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2019-07-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji500002015-06-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji30,00 ZŁ2019-07-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1500000,00 ZŁ2019-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2015-06-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002015-06-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2015-06-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBONDER2021-10-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-27 do dziś
21. NazwiskoBIERNACKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ROBERT2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-16 do dziś
31. NazwiskoWLAZŁO2015-06-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-03 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-03 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-03 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-03 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-03 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-06-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-03 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-06-03 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 12.05.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
4data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
5data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
6data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
7data złożenia 11.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 12.05.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 12.05.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 12.05.2015 DO 31.12.20152018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów