TAP2C SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000561610
Numer REGON: 081073616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587301/24/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 081073616 NIP 59931639732015-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP2C SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2022-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO nr domu 22A kod pocztowy 70-028 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-04-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@TAP2C.COM2015-06-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAP2C.COM2015-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 749/15, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2015-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2015-06-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE TAP2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE ART. 577 W ZWIĄZKU Z ART. 556 PKT 2 ORAZ ART. 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 3 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30 MARCA 2015 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI TAP2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - ZAWARTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ RADKIEWICZ (REP 745/2015) Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE.2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAP2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-06-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000434553 2015-06-03 do dziś
5. Numer REGON0810736162015-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-06-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002015-06-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2015-06-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-06-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002015-06-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZAK2015-06-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTAROSTA2019-01-04 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-04 do dziś
21. NazwiskoPIECZYŃSKA2015-06-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-03 do dziś
31. NazwiskoLEDZION2015-06-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-06-03 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-03 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-06-03 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-06-03 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2015-06-03 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-06-03 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-06-03 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-03 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
2data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
5data złożenia 28.03.2019 okres OD 18.09.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
6data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
7data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
8data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
9data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
10data złożenia 08.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
11data złożenia 22.03.2024 okres OD 01.01.2024 DO 29.02.20242024-03-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr XII GU 290/17 data 18.09.20182019-01-03 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2019-01-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów