BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000561353
Numer REGON: 361685627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-18
Sygnatura akt[RDF/192404/20/919]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PROCESS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.03.2015 R., NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 15 REP. A NR 2066/20152015-06-02 do dziś
210.10.2018R., REP. A NR 2369/2018, NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA MALWINA SIADAK & DOROTA WZIĄTEK, UL. LUDNA 5 LOK. 2, 00-405 WARSZAWA, ZMIENIONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI2018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJCZYK2015-06-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9000,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9000,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9000,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PROCESS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613591642015-06-02 do dziś
4. Numer KRS0000555069 2015-06-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONA JEST MONIKA KAMIŃSKA - PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PROCESS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613591642015-06-02 do dziś
4. Numer KRS0000555069 2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-10-31 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-31 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-31 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-10-31 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-31 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 18.03.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
5data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów