GSM BARANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000561322
Numer REGON: 361672435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[RDF/456766/22/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM BARANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POWSTAŃCZA nr domu 1 nr lokalu 41 kod pocztowy 61-546 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 27.03.2015 R. NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/1, POZNAŃ, REP. A NR 2510/2015. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.05.2015 R. NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ, REP. A NR 4216/2015. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHOLSKI2015-06-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LESZEK2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA ZACHOLSKA2015-06-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHOLSKI2015-06-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LESZEK2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-02 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-06-02 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-06-02 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-02 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-02 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-02 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-06-02 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.01.2017 okres OD 02.06.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
2data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
3data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
6data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
7data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.06.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.06.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów