EX AEQUO ET BONO

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000561081
Numer REGON: 361645131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-08-01
Sygnatura akt[RDF/171778/19/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2015-05-29 do dziś
3. NazwaEX AEQUO ET BONO2015-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. AGRESTOWA nr domu 51 nr lokalu 7 kod pocztowy 65-780 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2015-05-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EXAEQUOETBONO.ORG2015-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXAEQUOETBONO.ORG2015-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.02.2015R. - STATUT, 19.02.2015R. - DODANO §4 PKT 11 I 12.2015-05-29 do dziś
213.07.2017 R. ZMIENIONO: §1 PKT 1; §1 PKT 8; §2 PKT 1 I DODANIE PODPUNKTÓW G)-CC); §2 PKT 2; §4. DODANO DO §1 PKT 9.2018-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2018-12-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2015-05-29 do dziś
2. ImionaIGOR PRZEMYSŁAW2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2015-05-29 do dziś
2. ImionaWANDA KRYSTYNA2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-05-29 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-29 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-29 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-05-29 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-05-29 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-29 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
2data złożenia 10.02.2019 okres OD 29.05.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
3data złożenia 10.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
4data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
2OD 29.05.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA) INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO, SIŁĘ POLSKI ORAZ JEJ SUWERENNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA UZYSKANIA I UTRZYMANIA TRWAŁEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PAŃSTWA ORAZ JEJ OBYWATELI. B) INICJOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W CELU ZDOBYCIA I UTRZYMANIA RÓWNOPRAWNEJ POZYCJI SPOŁECZNEJ I MATERIALNEJ POLSKICH OBYWATELI. C) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ I AKCJI NA RZECZ ZACHOWANIA PEŁNEJ DEMOKRACJI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ, POSZNOWANIA I OBRONY PRAW DO ROZWOJU I GODNEGO ŻYCIA WSZYSTKICH OBYWATELI PAŃSTWA POLSKIEGO. D) INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE I POPULARYZACJI WIEDZY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FINANSÓW ORAZ RACHUNKOWOŚCI. E) DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA W TYM RÓWNIEŻ POLEGAJĄCA NA KSZTAŁCENIU STUDENTÓW ORAZ EDUKACJA I WYCHOWANIE. F) DOBROCZYNNOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. G) UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBSZARZE PRAWNYM, PRAWA W ZAKRESIE ZACIĄGANIA POŻYCZEK, KREDYTÓW, FINANSOWYM, PODATKOWYCH ORAZ OCHRONA KONSUMENCKA W TYM ZAKRESIE. H) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. I) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. J) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO. K) PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. L) OBRONNOŚC PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. M) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI. N) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI. O) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. P) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. Q) POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ. (...)CIĄG DALSZY W STATUCIE2018-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów