EXEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000561039
Numer REGON: 361684556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33654/21/54]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEWIERSKA nr domu 16A nr lokalu 14 kod pocztowy 02-360 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA W DNIU 13 MAJA 2015 R. (REP. A NR 2485/2015) PRZED KAROLINĄ KUŹNIAR, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KASPROWICZA NR 68 LOK. 85, NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM.2015-06-02 do dziś
224.08.2020 R., REP.A NR 1365/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: §8, §9, §10, §13, §14, §15 ORAZ §16 ; W UMOWIE SPÓŁKI DODANO: §21, §22 ORAZ §23.2020-09-09 do dziś
330.04.2021R., REP. A NR 5036/2021, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8, §10 UST. 2, §11 UST. 1, §12, §13, §14, §15, §16 UST. 1 I 2 ORAZ §21 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425881732015-06-02 do dziś
4. Numer KRS0000381279 2015-06-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2020-09-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KINGA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-06-18 do dziś
2. ImionaJAN MATEUSZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBUDA2021-06-18 do dziś
2. ImionaJAKUB MAREK2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZAMI W SPÓŁCE SĄ: 1) JAN MATEUSZ KACZMAREK, 2) JAKUB MAREK LEBUDA, 3) EXEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA TA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI WCHODZĄ JAKUB MAREK LEBUDA JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ JAN MATEUSZ KACZMAREK JAKO WICEPREZES ZARZĄDU.2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBUDA2021-06-18 do dziś
2. ImionaJAKUB MAREK2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-06-18 do dziś
2. ImionaJAN MATEUSZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425881732015-06-02 do dziś
4. Numer KRS0000381279 2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-02 do dziś
258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-06-02 do dziś
358 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-06-02 do dziś
459 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-06-02 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-06-02 do dziś
672 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-06-02 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-06-02 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-06-02 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 25.05.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.05.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów