ATLANTIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000560600
Numer REGON: 361639308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-05-16
Sygnatura akt[RDF/64551/18/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATLANTIS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2015-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. JANA STEFANA DWORAKA nr domu 9B nr lokalu 22 kod pocztowy 41-709 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2015-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2015 R. - NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 3182/2015 22.05.2015 R. - NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 7714/2015 - ZMIANA: §13; §15; §19; §24 UST.22015-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBKOWSKI2015-05-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.700,00;-ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEJZENHART2015-05-29 do dziś
2. ImionaBEATA DOROTA2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.650,00;-ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2015-05-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.650,00;-ZŁ2015-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2015-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZĄBKOWSKI2015-05-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoEJZENHART2015-05-29 do dziś
2. ImionaBEATA DOROTA2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA / SAMOISTNA2015-05-29 do dziś
21. NazwiskoGAWLIK2015-05-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2015-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA / SAMOISTNA2015-05-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2015-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH2015-05-29 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-29 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-05-29 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-05-29 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-05-29 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-05-29 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-05-29 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-29 do dziś
958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów