FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000560216
Numer REGON: 361628434
Numer NIP: 9542755662
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/425930/22/331]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 9 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2015 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2, - REPERTORIUM A NUMER 2203/2015.2015-05-28 do dziś
226-01-2022; KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WOJDYŁO MARCIN GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 1A; AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 439/2022; ZMIENIONO PARAGRAFY 9 I 11 UMOWY SPÓŁKI2022-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENNIAK2015-05-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2015-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.450 ZŁ2022-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2022-08-16 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 ZŁ2022-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENNIAK2015-05-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2015-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUPIŃSKI2015-05-28 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2015-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-05-28 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-05-28 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-05-28 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-28 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-28 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-28 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2015-05-28 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-05-28 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2016 okres OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
5data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
6data złożenia 17.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-17 do dziś
7data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów