TAMESHI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000560029
Numer REGON: 361612309
Numer NIP: 7292707849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/6698/24/143]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMESHI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 59 kod pocztowy 90-009 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-12-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TAMESHI.PL2015-05-27 do dziś
4. Adres strony internetowejTAMESHI.PL2015-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2015 R. NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5284/152015-05-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.06.2021 R., REP. A NR. 4534/21, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ KOSTANEK ZA NOTARIUSZA ARTURA STRZĘPKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA: §8, §11 UST. 2, §17 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2021-06-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.12.2023 R., REP. A NR. 7067/23, NOTARIUSZ ARTURA STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA: §17 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI2024-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSŁAWSKA CETLER2018-09-28 do dziś
2. ImionaZOFIA BARBARA2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 400,00 ZŁ2022-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETLER2015-05-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 400,00 ZŁ2022-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.2024-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETLER2023-02-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSŁAWSKA CETLER2018-09-28 do dziś
2. ImionaZOFIA BARBARA2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2023-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-27 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-05-27 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-05-27 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-05-27 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-05-27 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-05-27 do dziś
759 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2015-05-27 do dziś
859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-05-27 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 15.05.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
7data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.05.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów