BUKOLT TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000559887
Numer REGON: 361602831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224928/20/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOLT TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 143 kod pocztowy 93-332 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2015 R., REP. A NR 2284/2015, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ JAROSŁAW OLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH2015-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPANIALSKI2015-05-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały629 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.900,00 ZŁOTYCH2015-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaIRENA TERESA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.100,00 ZŁOTYCH2015-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPKOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaIRENA TERESA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2015-05-26 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-26 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-05-26 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-05-26 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 11.01.2019 okres OD 26.05.2015 DO 31.12.20152019-01-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 26.05.2015 DO 31.12.20152019-01-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 26.05.2015 DO 31.12.20152019-01-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów