ZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000559656
Numer REGON: 361645237
Numer NIP: 7811911087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/19741/22/46]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KOSZALIŃSKA nr domu 26 J nr lokalu 1 kod pocztowy 60-480 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2015 R., REP. A NR 1748/2015, NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2015-06-01 do dziś
220.05.2021 R., REP. A NR 2887/2021, KANCELARIA NOTARIALNA EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 2 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-30 do dziś
315.07.2022 R., REP. A NR 3653/2022, NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2022-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY MACIEJA BRYŁY, PROWADZĄCEGO JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: „APTEKA ZIELONA” BRYŁA MACIEJ (REGON 630707789, NIP 7811088305), O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 8 MAJA 2015 R. ZAWARTE W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1748/2015, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ TOMASZEWSKĄ-STACHECKĄ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU.2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA ZIELONA” BRYŁA MACIEJ2015-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZEK2016-11-30 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE PREZES ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZEK2016-11-30 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-06-30 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-06-30 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-30 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-06-30 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-06-30 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-08-02 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-08-02 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-08-02 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
2data złożenia 02.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
7data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów