NOWA ANNA SZALIŁOW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000559600
Numer REGON: 361578280
Numer NIP: 7123296763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-08-22
Sygnatura akt[RDF/558642/23/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOWA ANNA SZALIŁOW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2015-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. GOSPODARCZA nr domu 43 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2015-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113 MAJA 2015 R.2015-05-22 do dziś
222.06.2015 R. - ZMIENIONO PAR. 2, USTALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2015-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALIŁOW2015-07-02 do dziś
2. ImionaANNA2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRÓG2015-07-02 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ANNIE SZALIŁOW2015-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALIŁOW2015-07-02 do dziś
2. ImionaANNA2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZALIŁOW2015-07-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA. PROKURENT UPOWAŻNIONY BĘDZIE SAMOISTNIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NOWA ANNA SZALIŁOW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU.2015-07-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-22 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-22 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-22 do dziś
421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-05-22 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-05-22 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-22 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-22 do dziś
873 1 REKLAMA2015-05-22 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-22 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów