BUDOSPRZĘT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000559408
Numer REGON: 361567655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27600/20/119]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOSPRZĘT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 63 kod pocztowy 30-081 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDOSPRZĘT KRAKÓW SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ODDZIAŁ W MIĘKISZU NOWYM2017-11-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina LASZKI miejscowość MIĘKISZ NOWY2017-11-28 do dziś
3. Adresmiejscowość MIĘKISZ NOWY nr domu 142 nr lokalu - kod pocztowy 37-543 poczta LASZKI kraj POLSKA 2017-11-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.04.2015R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM SATORĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 2299/20152015-05-21 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 12.04.2018 REPERTORIUM: A NR 4711/2018, MATEUSZ KAŹMIERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANY: § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI2018-04-23 do dziś
301.10.2018, REPERTORIUM A NR 14922/2018, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ, MARCIN SATORA NOTARIUSZ, MATEUSZ KAŹMIERCZAK NOTARIUSZ, MAGOLAN & SATORA SPÓŁKA CYWILNA, 30-081 KRAKOW UL. KRÓLEWSKA 57 - ZMIENIONO § 4 UST. 1, § 52018-10-11 do dziś
415.06.2020 R., REP. A NR 4969/2020, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, SATORA GROUP KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE MARCIN SATORA NOTARIUSZ - ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT OD 1 DO 16.2020-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCITY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639643502017-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000617956 2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.950,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPISKI INTEGRATOR RYNKU KAPITAŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809062232018-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000743174 2018-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ2018-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2018-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE.2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLOUSZEK2020-11-13 do dziś
2. ImionaKAROL2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEMIEC2018-04-23 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-23 do dziś
21. NazwiskoPŁONKA2020-11-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIANNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-11-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-04-23 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-05-21 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-05-21 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-21 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-05-21 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-05-21 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.01.2018 okres OD 07.04.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
2data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
3data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.04.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.04.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów