ARTIDOM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000559396
Numer REGON: 361574684
Numer NIP: 8961543154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-24
Sygnatura akt[RDF/319525/21/603]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIDOM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość WYSOKA2015-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOKA ulica UL. IRYSOWA nr domu 15 kod pocztowy 52-200 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-05-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTIDOM@ARTIDOM.PL2015-05-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTIDOM.PL2015-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 16.03.2015R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 3/4 PRZED ILONĄ SZLĘK ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA, REP. A NR 21624/2015.2015-05-21 do dziś
223.12.2015R. REP. A NR 97597/2015, NOTARIUSZ MONIKA STASZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, WROCŁAW, ZMIANY W PAR. 6 UST. 1.2016-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKI2015-05-21 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2015-05-21 do dziś
2. ImionaIWONA2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2015-05-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2015-05-21 do dziś
2. ImionaIWONA2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKA2015-05-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-05-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-21 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-05-21 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-05-21 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-05-21 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-21 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-21 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
6data złożenia 24.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów