AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000559317
Numer REGON: 361567514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-05-07
Sygnatura akt[RDF/199543/20/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA2015-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPCA ulica UL. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA kraj POLSKA 2018-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.05.2015R.2015-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.09.2016R., REP. A NR 4594/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2, §5, §6 UST. 1, §7, §9, §10, §11, §122016-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERDA2015-05-21 do dziś
2. ImionaEMIL2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2015-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2015-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2015-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLINA PIĘCIU STAWÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000556057 2015-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERDA2016-12-08 do dziś
2. ImionaPAULINA2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-12-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-12-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-05 do dziś
24. Numer KRS0000556057 2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-21 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-21 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2016 okres OD 21.05.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
2data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
3data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
6data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.05.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów