AZFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000559106
Numer REGON: 361606734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-08-14
Sygnatura akt[RDF/233019/20/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAZFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 50A nr lokalu 35 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AZFIN.PL2015-05-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AZFIN.PL2015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2015, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1720/20152015-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYLIŃSKI2015-05-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,- ZŁOTYCH2015-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-26 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-05-26 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-26 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-26 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-05-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-26 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-26 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-26 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2017 okres OD 17.04.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
2data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
4data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
5data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2020 DO 03.08.20202020-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.07.2019R., NOTARIUSZ DIANA CHODKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1343/2019, 23.07.20192019-09-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHYLIŃSKI2019-09-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.07.2019R., NOTARIUSZ DIANA CHODKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1343/2019, 23.07.20192019-09-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów