EWORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000559036
Numer REGON: 361571875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[RDF/275627/21/810]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ZWIERZCHOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA ZWIERZCHOWSKA, RAFAŁ JAKUBASZEK KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 2156/20152015-05-20 do dziś
215.12.2015R., REP. A NR 37778/2015, ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ DĄBROWA, ZASTĘPCA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO NOTARIUSZA W W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTEPU 18B, 02-676 WARSZAWA, ZMIANA: PAR. 1 UST.1, PAR. 6 UST.1, PAR.7, PAR. 8 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-01-18 do dziś
321.04.2017 R., REP. A NR 4225/2017, ARTUR KOZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ S.C., ALEJA JANA PAWŁA II 61 LOKAL 4, 01-031 WARSZAWA ZMIENIONO TREŚĆ PREAMBUŁY, § 7 PKT A) ORAZ § 12 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2017-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWORK GROUP AB2017-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały124.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.200.000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6200000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOVIC2015-05-20 do dziś
2. ImionaZORAN2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaERIKSSON2015-05-20 do dziś
2. ImionaLARS MAGNUS2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSUBOTOWICZ2015-05-20 do dziś
2. ImionaMIKAEL STEFAN2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-05-20 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-05-20 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-20 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-20 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-20 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-05-20 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-05-20 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 16.04.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
5data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.04.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.04.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów