ASTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000559022
Numer REGON: 361585140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-08-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/44710/18/365]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 43 nr lokalu 1A kod pocztowy 02-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2015 R.2015-05-21 do dziś
204.03.2016 R., REP. A NR 778/2016, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA W WARSZAWIE ZMIANA: § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2016-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRATIEV2016-07-29 do dziś
2. ImionaDENYS2016-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 ZŁOTYCH2016-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSTAFAYEV2016-11-10 do dziś
2. ImionaMAGSUD2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSTAFAYEV2016-07-29 do dziś
2. ImionaMAGSUD2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-05-21 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-05-21 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-05-21 do dziś
479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-05-21 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-05-21 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-05-21 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-05-21 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-21 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 18.05.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.05.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów