AQUA BREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000558932
Numer REGON: 361568809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-05-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/15752/15/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA BREEZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2015-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 34 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2015-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH, NOTARIUSZ JOANNA WIEPRZYKOWICZ-ŁYŻEŃ, REP. A NR 410/2015.2015-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2015-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2015-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAGODZIŃSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-19 do dziś
21. NazwiskoDĄBROWSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2015-05-19 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-19 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-05-19 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-19 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-05-19 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-05-19 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-05-19 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów