„UKR-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000558818
Numer REGON: 361576223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5643/21/453]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„UKR-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 40 nr lokalu 2A kod pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-03-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejUKR.INVEST@INTERIA.PL2021-03-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOPRIMEX.PL2015-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2015 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL.TARGOWA 8; - REPERTORIUM A NUMER 3226/20152015-05-21 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 24.02.2021R. REP. A NR 2076/2021, NOTARIUSZ JOANNA HELIOSZ KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. MODRZEJOWSKA 11/1 ZMIANA: §2 ORAZ ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2021-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALAIBOV2021-03-09 do dziś
2. ImionaSTANISLAV2021-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2015-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALAIBOV2021-03-09 do dziś
2. ImionaSTANISLAV2021-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-21 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-21 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-05-21 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-05-21 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-05-21 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-21 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
4data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
5data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów