GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000558747
Numer REGON: 361532757
Numer NIP: 7393875181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451502/22/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość KAMIONEK2019-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIONEK nr domu 23 kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA 2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2020-03-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2020-03-17 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 169 kod pocztowy 10-457 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2020-03-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.20152015-05-18 do dziś
211.03.2019 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1967/2019 - SPROSTOWANY 24.04.2019 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1967/2019 - UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORNATOWSKI2015-05-18 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4900,00 ZŁ2019-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORNATOWSKI2015-05-18 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2015-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-07-22 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-07-22 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-22 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-07-22 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-07-22 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-07-22 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2019-07-22 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2018 okres OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-05-18 do dziś
2data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
3data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
5data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
6data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
7data złożenia 09.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
8data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.05.2015 DO 31.12.20152018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów