BOX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000558742
Numer REGON: 361560222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341467/21/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość ŻERNIKI2016-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻERNIKI ulica UL. SKŁADOWA nr domu 17 kod pocztowy 62-023 poczta GĄDKI kraj POLSKA 2016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2015R., NOTARIUSZ EDYTA STACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE, REP. A NR 1390/20152015-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2016R., REP. A NR 1601/2016, NOTARIUSZ EDYTA STACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE - ZMIENIONO: §3, §9 I §10 UMOWY SPÓŁKI.2016-07-26 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 29.10.2018 ROKU - REP. A NR 4662/2018, NOTARIUSZ - ELŻBIETA JUREWICZ-SZULC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU (ZMIENIONO: §9 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY).2019-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2016-07-26 do dziś
2. ImionaJAKUB MATEUSZ2016-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNIEWSKA2019-03-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNIEWSKA2019-03-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-05-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-20 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-05-20 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-05-20 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-20 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-20 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-20 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-05-20 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
5data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
6data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
7data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów