ENECROPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000558729
Numer REGON: 361544370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17027/21/958]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENECROPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MOSTOWA nr domu 10 kod pocztowy 61-854 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.05.2015 R., NOTARIUSZ MONIKA CIESIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 7A, REP. A NR 1497/20152015-05-19 do dziś
203.02.2021 R., REP. A NR 978/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 2 UST. 2, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1, § 10 UST. 3 I 4, § 12 UST. 6 I 7, § 14 UST. 1, § 17 UST. 2 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENECROPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612698282015-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000553270 2015-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB.M.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013916832021-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000351690 2021-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej98.000,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego741.746,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego741.746,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENECROPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612698282015-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000553270 2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-05-19 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-05-19 do dziś
301 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-05-19 do dziś
401 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2015-05-19 do dziś
501 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2015-05-19 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-19 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-05-19 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-19 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 19.05.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
3data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
4data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
5data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.05.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów